Privacy

 

Privacyverklaring Interieurherstel.nl

Dit is de privacyverklaring van Interieurhestel.nl. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer en E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Het afhandelen van uw betaling

Om prijsopgaven aan u te kunnen sturen.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interieuherstel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
  • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
  • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
  • onvolledige gegevens compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
  • uw gegevens te laten verwijderen;
  • uw gegevens te laten “beperken”;
  • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
  • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
  • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
  • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Interieurherstel.nl
Vlietkade 5
2924 AA Krimpen aan den IJssel
Klantenservice@interieurherstel.nl